สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการเตรียมสารละลาย

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


การเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการ ม.4
สอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการเตรียมสารละลาย

5555