สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาพื้นที่ผิวที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


การเรียนการสอนรายวิชาเคมี ม.5 เรื่อง ศึกษาพื้นที่ผิวที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

วันที่ 1-3 มิ.ย.59

3333