สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสารละลาย

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4
สาขาเคมี เรื่อง การเตรียมสารละลาย

IMG 3274