สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการสกัดและการกรอง ม.2

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


IMG 1758

การจัดเรียนการสอนรายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ทำการทดลองเรื่องการสกัดและการกรอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ม.2

สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการสกัดและการกรอง ม.2