สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ม.2

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


IMG 1779

การจัดเรียนการสอนรายสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ม.2

สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว