สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


IMG 3244

การจัดเรียนการสอนรายวิชา เคมีพื้นฐาน1 ชั้น ม.4 โครงการ วมว.
เรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว


กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ม.2

สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว