Display # 
Title Author Hits
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องปฏิบัติการแบบจำลองอะตอม Written by Super User 234
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการแพร่ และการออสโมซิส ม.1 Written by Super User 225
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.2 Written by Super User 197
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องติว Lab ห้องเรียนวิทย์ ม.3 Written by Super User 315
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ ม.4 Written by Super User 286
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องPowerful Boat ห้องโครงการ วมว ม.4 Written by Super User 245
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งานและพลังงานศักดิ์โน้มถ่วง ม.3 Written by Super User 262
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการเรื่องการชนแบบ 1 มิติ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 275
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสนามแม่เหล็ก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 273
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างหัวใจ ม.4 วมว. Written by Super User 297
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการระบบไหลเวียน เลือด ม.2 Written by Super User 290
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างอสุจิ ม.5 Written by Super User 261
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างปอด ม.4 Written by Super User 288
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างไต ม.4 Written by Super User 267
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 521
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ม.4 วมว. Written by Super User 273
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก(ไก่) ม.4 Written by Super User 277
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการโมเดล DNA ระดับชั้น ม.3 Written by Super User 329
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเปลี่ยนสารในขวดดอง ม.6 Written by Super User 242
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 226
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการการจำแนกสาร ม.1 Written by Super User 222
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสมดุลของแรง ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 248
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 206
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 204
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 233
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์รากหอม ม.4 Written by Super User 236
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์จากบอร์ดของหลอด ม.4 Written by Super User 212
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกไม้ ม.5 ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกและผล ม.5 Written by Super User 214
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกระแสไฟฟ้าจากผลไม้ ม.3 Written by Super User 276
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายใน และการจัดเรียงของใบของพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 231
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของลำต้นพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 278
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 254
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบภาวะสมดุลระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนและไอร์ออน(II)ไอออน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 199
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบไอร์ออน(III)ไอออน,ไอร์ออน(II)ไอออนและไอโอดีน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 267
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 235
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสีของเปลวไฟและสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 (วมว.) Written by Super User 368
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 340
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 432
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 239
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 302
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องแบบจำลองอะตอม ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 251
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องเทคนิคปฎิบัติการชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 235
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้น ม.6 Written by Super User 223
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องกิจกรรม My Atomic Model ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 270
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 293
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องถาดคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 272
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนเรื่องการอ่านแถบสีและวัดค่าความต้านทาน ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 219
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนรู้เรื่อง Homemade I-Tim ชั้นม 4/1,4/8 โครงการ วมว Written by Super User 384
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอน สำหรับการติวเข้า วมว. ม.3 Written by Super User 321
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องระบบไหลเวียนเลือด ม.4 Written by Super User 588
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 356
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องสารอาหาร ม.2 Written by Super User 405
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการแบ่งเซลล์รากหอม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 643
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 484
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการระบบย่อยอาหารของไก่ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 435
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการดอก ผลและการงอกของละอองเรณู ม.5 Written by Super User 447
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์ ม.5 Written by Super User 425
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรม HOME MADE SLURPEE Written by Super User 505
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องหลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล ม.3 Written by Super User 440
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 438
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนเรื่องการทำปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1 ม 5/1 และ 5/8 Written by Super User 448
บรรยากาศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) Written by Super User 465
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการทดลองสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร ม.1 Written by Super User 481
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 713
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 525
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 526
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 487
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 511
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม Science Song นักเรียนชั้น ม.4 Written by Super User 746
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 425
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้อุปกรณ์การวัดเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 423
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 390
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสไลด์ freehand section ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 607
โครงการ วมว. จัดกิจกรรม special topics ในหัวข้อภาษาฟิสิกส์ Written by Super User 474
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการไทเทรต ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 388
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 407
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ระดับชั้น ม.5 (วมว.) Written by Super User 384
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 341
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ม.5 วมว. Written by Super User 562
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการไทเทรต ม.4 Written by Super User 414
สาขาวิชาเคมี ศึกษาสเปกตรัมของธาตุบางชนิดและสีของเปลวไฟจากสารประกอบบางชนิด ม.4 Written by Super User 357
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 661
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 687
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาพื้นที่ผิวที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 455
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 367
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ ม.1 Written by Super User 452
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว Written by Super User 668
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ม.2 Written by Super User 417
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการสกัดและการกรอง ม.2 Written by Super User 492