Display # 
Title Author Hits
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องปฏิบัติการแบบจำลองอะตอม Written by Super User 75
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการแพร่ และการออสโมซิส ม.1 Written by Super User 57
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.2 Written by Super User 54
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องติว Lab ห้องเรียนวิทย์ ม.3 Written by Super User 131
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ ม.4 Written by Super User 113
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องPowerful Boat ห้องโครงการ วมว ม.4 Written by Super User 103
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งานและพลังงานศักดิ์โน้มถ่วง ม.3 Written by Super User 111
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการเรื่องการชนแบบ 1 มิติ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 126
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสนามแม่เหล็ก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 131
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างหัวใจ ม.4 วมว. Written by Super User 142
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการระบบไหลเวียน เลือด ม.2 Written by Super User 142
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างอสุจิ ม.5 Written by Super User 124
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างปอด ม.4 Written by Super User 124
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างไต ม.4 Written by Super User 114
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 305
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ม.4 วมว. Written by Super User 174
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก(ไก่) ม.4 Written by Super User 184
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการโมเดล DNA ระดับชั้น ม.3 Written by Super User 193
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเปลี่ยนสารในขวดดอง ม.6 Written by Super User 151
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 141
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการการจำแนกสาร ม.1 Written by Super User 129
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสมดุลของแรง ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 152
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 132
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 133
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 151
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์รากหอม ม.4 Written by Super User 145
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์จากบอร์ดของหลอด ม.4 Written by Super User 129
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกไม้ ม.5 ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกและผล ม.5 Written by Super User 122
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกระแสไฟฟ้าจากผลไม้ ม.3 Written by Super User 189
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายใน และการจัดเรียงของใบของพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 159
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของลำต้นพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 207
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 168
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบภาวะสมดุลระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนและไอร์ออน(II)ไอออน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 125
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบไอร์ออน(III)ไอออน,ไอร์ออน(II)ไอออนและไอโอดีน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 185
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 147
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสีของเปลวไฟและสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 (วมว.) Written by Super User 294
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 265
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 356
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 154
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 207
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องแบบจำลองอะตอม ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 170
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องเทคนิคปฎิบัติการชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 164
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้น ม.6 Written by Super User 148
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องกิจกรรม My Atomic Model ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 177
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 205
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องถาดคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 203
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนเรื่องการอ่านแถบสีและวัดค่าความต้านทาน ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 131
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนรู้เรื่อง Homemade I-Tim ชั้นม 4/1,4/8 โครงการ วมว Written by Super User 312
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอน สำหรับการติวเข้า วมว. ม.3 Written by Super User 254
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องระบบไหลเวียนเลือด ม.4 Written by Super User 508
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 292
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องสารอาหาร ม.2 Written by Super User 290
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการแบ่งเซลล์รากหอม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 464
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 370
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการระบบย่อยอาหารของไก่ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 361
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการดอก ผลและการงอกของละอองเรณู ม.5 Written by Super User 369
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์ ม.5 Written by Super User 355
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรม HOME MADE SLURPEE Written by Super User 426
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องหลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล ม.3 Written by Super User 358
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 347
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนเรื่องการทำปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1 ม 5/1 และ 5/8 Written by Super User 373
บรรยากาศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) Written by Super User 389
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการทดลองสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร ม.1 Written by Super User 410
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 622
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 446
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 439
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 405
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 420
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม Science Song นักเรียนชั้น ม.4 Written by Super User 670
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 346
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้อุปกรณ์การวัดเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 349
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 315
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสไลด์ freehand section ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 488
โครงการ วมว. จัดกิจกรรม special topics ในหัวข้อภาษาฟิสิกส์ Written by Super User 385
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการไทเทรต ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 310
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 337
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ระดับชั้น ม.5 (วมว.) Written by Super User 302
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 270
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ม.5 วมว. Written by Super User 499
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการไทเทรต ม.4 Written by Super User 344
สาขาวิชาเคมี ศึกษาสเปกตรัมของธาตุบางชนิดและสีของเปลวไฟจากสารประกอบบางชนิด ม.4 Written by Super User 285
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 490
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 548
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 608
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาพื้นที่ผิวที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 388
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 289
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ ม.1 Written by Super User 371
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว Written by Super User 596
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ม.2 Written by Super User 355
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการสกัดและการกรอง ม.2 Written by Super User 427