Display # 
Title Author Hits
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องปฏิบัติการแบบจำลองอะตอม Written by Super User 198
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการแพร่ และการออสโมซิส ม.1 Written by Super User 178
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.2 Written by Super User 161
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องติว Lab ห้องเรียนวิทย์ ม.3 Written by Super User 278
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ ม.4 Written by Super User 228
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องPowerful Boat ห้องโครงการ วมว ม.4 Written by Super User 208
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งานและพลังงานศักดิ์โน้มถ่วง ม.3 Written by Super User 225
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการเรื่องการชนแบบ 1 มิติ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 234
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสนามแม่เหล็ก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 239
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างหัวใจ ม.4 วมว. Written by Super User 260
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการระบบไหลเวียน เลือด ม.2 Written by Super User 257
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างอสุจิ ม.5 Written by Super User 220
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างปอด ม.4 Written by Super User 248
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างไต ม.4 Written by Super User 228
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 465
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ม.4 วมว. Written by Super User 242
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก(ไก่) ม.4 Written by Super User 247
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการโมเดล DNA ระดับชั้น ม.3 Written by Super User 289
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเปลี่ยนสารในขวดดอง ม.6 Written by Super User 208
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 198
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการการจำแนกสาร ม.1 Written by Super User 192
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสมดุลของแรง ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 209
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 180
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 177
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 204
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์รากหอม ม.4 Written by Super User 201
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์จากบอร์ดของหลอด ม.4 Written by Super User 183
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกไม้ ม.5 ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกและผล ม.5 Written by Super User 180
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกระแสไฟฟ้าจากผลไม้ ม.3 Written by Super User 250
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายใน และการจัดเรียงของใบของพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 203
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของลำต้นพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 253
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 220
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบภาวะสมดุลระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนและไอร์ออน(II)ไอออน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 173
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบไอร์ออน(III)ไอออน,ไอร์ออน(II)ไอออนและไอโอดีน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 237
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 196
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสีของเปลวไฟและสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 (วมว.) Written by Super User 342
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 314
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 404
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 207
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 268
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องแบบจำลองอะตอม ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 216
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องเทคนิคปฎิบัติการชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 209
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้น ม.6 Written by Super User 196
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องกิจกรรม My Atomic Model ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 234
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 264
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องถาดคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 243
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนเรื่องการอ่านแถบสีและวัดค่าความต้านทาน ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 189
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนรู้เรื่อง Homemade I-Tim ชั้นม 4/1,4/8 โครงการ วมว Written by Super User 348
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอน สำหรับการติวเข้า วมว. ม.3 Written by Super User 293
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องระบบไหลเวียนเลือด ม.4 Written by Super User 561
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 332
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องสารอาหาร ม.2 Written by Super User 378
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการแบ่งเซลล์รากหอม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 590
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 450
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการระบบย่อยอาหารของไก่ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 410
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการดอก ผลและการงอกของละอองเรณู ม.5 Written by Super User 425
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์ ม.5 Written by Super User 402
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรม HOME MADE SLURPEE Written by Super User 479
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องหลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล ม.3 Written by Super User 413
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 410
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนเรื่องการทำปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1 ม 5/1 และ 5/8 Written by Super User 428
บรรยากาศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) Written by Super User 434
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการทดลองสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร ม.1 Written by Super User 461
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 689
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 502
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 505
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 465
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 490
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม Science Song นักเรียนชั้น ม.4 Written by Super User 724
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 401
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้อุปกรณ์การวัดเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 397
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 366
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสไลด์ freehand section ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 576
โครงการ วมว. จัดกิจกรรม special topics ในหัวข้อภาษาฟิสิกส์ Written by Super User 453
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการไทเทรต ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 364
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 382
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ระดับชั้น ม.5 (วมว.) Written by Super User 361
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 317
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ม.5 วมว. Written by Super User 540
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการไทเทรต ม.4 Written by Super User 394
สาขาวิชาเคมี ศึกษาสเปกตรัมของธาตุบางชนิดและสีของเปลวไฟจากสารประกอบบางชนิด ม.4 Written by Super User 335
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 535
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 624
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 665
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาพื้นที่ผิวที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 432
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 344
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ ม.1 Written by Super User 429
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว Written by Super User 646
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ม.2 Written by Super User 396
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการสกัดและการกรอง ม.2 Written by Super User 473