Prev Next

การแข่งขัน "1st International STEMathon 2019" ณ ประเทศฮ่องกง

12-05-2019 Hits:111 News Slide Super User - avatar Super User

1st International STEMathon 2019 วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 และ The 21st Hong Kong Youth Science & Technology Innovation Competition (STIC) วันที่ 30-31 มีนาคม 2562   เด็กชายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์ ม.4/1 และนายศุภณัฐ บัวแก้ว ม.5/4 เข้าร่วมแข่งขัน "1st International STEMathon 2019" ณ Hong Kong Science Park (HKSTP) ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 มีครูผู้ดูแล คือ ครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

Read more

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8

04-03-2019 Hits:346 News Slide Super User - avatar Super User

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (The 8th PSU.WIT ROBOTICS AND VOTECH COMPETITION) เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีกรรมการจากภายนอก ได้แก่ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และผู้ปกครองจากสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองฯ มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำเซตอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้

Read more

กิจกรรมวิทย์สัญจร

20-02-2019 Hits:309 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมวิทย์สัญจร วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวิทย์สัญจรให้กับทางโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนา ของโครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน และอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ในส่วนของนักเรียนในโครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน และโรงเรียนศรีวิทยา นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จากการทำกิจกรรมการทดลอง และยังเป็นการสร้างแรงผลักดัน และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.4 ปีการศึกษา 2561

16-01-2019 Hits:134 News Slide Super User - avatar Super User

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ทางสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ "โรงเรียนสีขาว" ประกอบด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานกฎหมายทั่วไป2.ฐานการจราจร3.ฐานกฎหมายไอที4.ฐานการตรวจสารเสพติด5.ฐานภัยในสังคมและการป้องกันตัว6.ฐานเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน7.ฐานหนังสือพิมพ์

Read more

PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community"

08-01-2019 Hits:585 News Slide Super User - avatar Super User

  นักเรียน วมว. ชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการ PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community" (โครงการเรียนรู้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์เพื่อชุมชนที่ดีอย่างรอบด้าน) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 โดยคณาจารย์จากสถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ และผู้ช่วยวิทยากร คือ นักศึกษาระดับปริญญา โท เอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 5 คน ณ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.1 ปีการศึกษา 2561

03-01-2019 Hits:460 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลาในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพึ่งพาตนเอง" วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระ 8 วิชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยดูจากการไปศึกษา กิจกรรมบูรณาการ3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.3 ปีการศึกษา 2561

25-12-2018 Hits:429 News Slide Super User - avatar Super User

โครงการบูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน” เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน”

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.2 ปีการศึกษา 2561

20-12-2018 Hits:342 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ. บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในหัวข้อ วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “โหนด นา เล” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยนำเนื้อหาวิชาต่างๆมาเชื่อมโยง นำหลัก STAR STEMS มาใช้ดังนี้    1. Scientific thinking เรียนรู้ เรื่องแรงที่กระทำจาก ยอยกปลา เมื่ออยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน     2. Thai-Technology ศึกษาประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด โดยใช้เทคโนโลยีและ เขียนบรรยายได้    3. English-Engineering เรียนรู้คำศัพท์ และขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น    4. Moral-Mathematics เรียนรู้ เรื่องสถิติและค่ากลางของข้อมูล และส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ    5. Socio-geology เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแถบทะเลสาบสงขลา

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.5 ปีการศึกษา 2561

20-12-2018 Hits:326 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 6.30 น. – 16.30 น. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “คิดเอง ทำเอง จึงเห็นคุณค่า เมื่อใช้ปัญญา จะเห็นความเชื่องโยง” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.5 ได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกคิด แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ใช้สาระวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้หลักคิดรอบด้าน 5 หลัก ได้แก่ 1. Scientific thinking กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์2. Thai-Technology การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย3. English-Engineering มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด4. Moral-Mathematics ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี5. Socio-geology เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย

Read more

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป


โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ 424/18 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เบอร์ติดต่อ โทร 0 –7420- 1628-9 โทรสาร 0 - 7420 - 1629
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE : http://www.psuwit.ac.th/
ใบอนุญาต ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2548
หลักสูตร : เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งและที่ตั้ง : เนื้อที่ 23 ไร่ เศษ อยู่ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตพื้นที่บริการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา