Prev Next

PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community"

08-01-2019 Hits:264 News Slide Super User - avatar Super User

  นักเรียน วมว. ชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการ PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community" (โครงการเรียนรู้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์เพื่อชุมชนที่ดีอย่างรอบด้าน) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 โดยคณาจารย์จากสถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ และผู้ช่วยวิทยากร คือ นักศึกษาระดับปริญญา โท เอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 5 คน ณ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.1 ปีการศึกษา 2561

03-01-2019 Hits:228 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลาในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพึ่งพาตนเอง" วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระ 8 วิชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยดูจากการไปศึกษา กิจกรรมบูรณาการ3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.3 ปีการศึกษา 2561

25-12-2018 Hits:218 News Slide Super User - avatar Super User

โครงการบูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน” เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน”

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.2 ปีการศึกษา 2561

20-12-2018 Hits:183 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ. บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในหัวข้อ วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “โหนด นา เล” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยนำเนื้อหาวิชาต่างๆมาเชื่อมโยง นำหลัก STAR STEMS มาใช้ดังนี้    1. Scientific thinking เรียนรู้ เรื่องแรงที่กระทำจาก ยอยกปลา เมื่ออยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน     2. Thai-Technology ศึกษาประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด โดยใช้เทคโนโลยีและ เขียนบรรยายได้    3. English-Engineering เรียนรู้คำศัพท์ และขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น    4. Moral-Mathematics เรียนรู้ เรื่องสถิติและค่ากลางของข้อมูล และส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ    5. Socio-geology เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแถบทะเลสาบสงขลา

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.5 ปีการศึกษา 2561

20-12-2018 Hits:168 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 6.30 น. – 16.30 น. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “คิดเอง ทำเอง จึงเห็นคุณค่า เมื่อใช้ปัญญา จะเห็นความเชื่องโยง” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.5 ได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกคิด แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ใช้สาระวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้หลักคิดรอบด้าน 5 หลัก ได้แก่ 1. Scientific thinking กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์2. Thai-Technology การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย3. English-Engineering มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด4. Moral-Mathematics ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี5. Socio-geology เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย

Read more

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ได้รับมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0

04-12-2018 Hits:241 News Slide Super User - avatar Super User

  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สาขาฟิสิกส์ มอ.ว (Physics PSUWIT) ส่งมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก ปานจิต มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฐนครศรีธรรมราช มอบให้กับ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

Read more

มอ.ว เข้าร่วมงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

04-12-2018 Hits:267 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 สพฐ. จัดงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “EDU digital 2018” และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยในครั้งนี้มีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "Nurturing our children to beglobal digital citizens” (บ่มเพาะเยาวชนไทยสู่พลเมืองดิจิทัลของโลก)ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จ.สงขลา

Read more

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

05-11-2018 Hits:359 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ “การศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางเพื่อยกระดับคุณภาพและลดการเหลื่อมล้ำ” ในการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

04-10-2018 Hits:359 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป


โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ 424/18 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เบอร์ติดต่อ โทร 0 –7420- 1628-9 โทรสาร 0 - 7420 - 1629
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE : http://www.psuwit.ac.th/
ใบอนุญาต ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2548
หลักสูตร : เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งและที่ตั้ง : เนื้อที่ 23 ไร่ เศษ อยู่ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตพื้นที่บริการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา