Prev Next

ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12"

18-12-2018 Hits:43 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จัดงาน “เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเกิดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ  พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Read more

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ได้รับมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0

04-12-2018 Hits:111 News Slide Super User - avatar Super User

  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สาขาฟิสิกส์ มอ.ว (Physics PSUWIT) ส่งมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก ปานจิต มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฐนครศรีธรรมราช มอบให้กับ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

Read more

มอ.ว เข้าร่วมงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

04-12-2018 Hits:97 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 สพฐ. จัดงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “EDU digital 2018” และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยในครั้งนี้มีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "Nurturing our children to beglobal digital citizens” (บ่มเพาะเยาวชนไทยสู่พลเมืองดิจิทัลของโลก)ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จ.สงขลา

Read more

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

05-11-2018 Hits:242 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ “การศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางเพื่อยกระดับคุณภาพและลดการเหลื่อมล้ำ” ในการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

04-10-2018 Hits:260 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ SKYSEF2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

10-09-2018 Hits:308 News Slide Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 9-12 ส.ค. 61 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ชื่องาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum (SKYSEF2018)  ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายชยพล บุญกาญจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (First Prize Research Presentation) จากผลงาน เรื่อง “Plant Watering System Via Mobile Application” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู 2. นายชวัลวิทย์ แวววันจิตร ได้รับรางวัลที่ 3 ของการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Hologram For Education” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู 3. นางสาวศิริกร รัตนบุรี และ นางสาวนภสร แซ่ตั้ง ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Plastic bag bio-degradation by caterpillars of the greater waxmoth" ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูสุรวุธ แสงมณี

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน"

31-08-2018 Hits:439 News Slide Super User - avatar Super User

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2561 มีผลงานนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ในหัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" ดังนี้1. รางวัลที่ 1 นายดลยวัต บุญมา นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 2. รางวัลที่ 3 นางสาวชนากานต์ ใฝ่บุญ นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท

Read more

องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

30-08-2018 Hits:270 News Slide Super User - avatar Super User

   วันนี้ 29 สิงหาคม 2561 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ระบบการศึกษาทางไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเยาวชน ที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ตลอดหลักสูตร

29-08-2018 Hits:285 News Slide Super User - avatar Super User

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับภาคใต้ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

Read more

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป


โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ 424/18 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เบอร์ติดต่อ โทร 0 –7420- 1628-9 โทรสาร 0 - 7420 - 1629
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE : http://www.psuwit.ac.th/
ใบอนุญาต ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2548
หลักสูตร : เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งและที่ตั้ง : เนื้อที่ 23 ไร่ เศษ อยู่ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตพื้นที่บริการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา