ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12"


2 1

 

>> เข้าสู่ระบบลงทะเบียนการแข่งขัน

วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จัดงาน “เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเกิดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ  พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 12 รายการ  ให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

psuwit

ประกาศมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีสถานะเป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแลดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน
มอ.วิทยานุสรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
    มูลนิธิฯ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษา และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงเรียนรวมถึงมีความซื่อสัตย์
สุจริต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>>> เอกสารประกาศมูลนิธิการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Hot news

>>> ใบสมัครผู้อำนวยการ  Hot news

มอ.ว ประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

มอ.ว ประกาศรหัสประจำตัวผู้สอบนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2562

*** ติดต่องานรับสมัครสอบคัดเลือก 082 428 5454

>> เข้าสู่ระบบตรวจสอบรหัสและสถานที่สอบ

psu42 1

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561

 6 new1

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูประจำการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

***รายละเอียดการรับสมัครงาน Hot news