ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุณยวีร์ บรรลือพืช และนางสาวดิยานา พันทอง

  • Print

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สาขากายภาพ
เรื่อง การสร้างกรดไฮโปคลอรัสด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซีส

3 600px