ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาณิศา เพ็งจิตร และนางสาวพอตา เพิ่มตระกูล

  • Print

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย สาขากายภาพ
เรื่อง การศึกษาแนวทางการเปลี่ยนสมบัติความไม่ชอบน้ำของผิววัสดุพลาสมาไม่สมดุลหลายชนิด

2 600px