กิจกรรมประจำวันที่ 29 พ.ย. 2562

291162 resize

กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอกิจกรรม English Friday ในหัวข้อ “Royal Speech : การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น”
“...การที่บุคคลจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้โดยราบรื่นนั้น นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองแล้ว ยังจะต้องได้รับความร่วมมือส่งเสริมจากผู้อื่น มีผู้ร่วมงานเป็นต้นด้วย ดังนั้นบัณฑิตควรพยายามอย่างยิ่งที่จะประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายให้ได้อย่างแนบเนียน สอดคล้องและกว้างขวาง ในการนี้ท่านจะต้องประพฤติต่อบุคคลทั้งปวงด้วยความสุจริต จริงใจ ต้องรู้จักประมาณค่าของตนเองอย่างถูกต้องเที่ยงตรง คือ ไม่ให้สูงเกินไปจนกลายเป็นเยอะหยิ่งจองหอง ทำไม่ให้ต่ำเกินไปจนทำให้ถูกสบประมาทเหยียดหยาม ทางที่ถูกควรวางตัวให้พอเหมาะสมกับฐานะหน้าที่ พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังจะต้องมีความเสียสละ อดทน อดกลั้น รู้จักเกรงใจ ให้อภัย และโอนอ่อนผ่อนตามกันและกัน ด้วยเหตุผลประการสำคัญที่สุด จะต้องหัดทำใจให้กว้าง รู้จักรับฟังความคิดความเห็น แม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือการระดมสติปัญญา และประสบการณ์อันหลากหลาย มาอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงาน ให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2533 วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พุทธศักราช 2534