กิจกรรมประจำวันที่ 2 ก.ค. 2562

ด้วยวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คุณครูฒามรา พรหมหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พบปะพูดคุยและให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของกิจกรรมกีฬาสี และกำชับนักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ คอตีบ เชื้อไวรัสต่าง ๆ ดูแลสุขอนามัยของตนเอง จากการดื่มน้ำแก้วด้วยกัน และควรมีแก้วน้ำส่วนตัว หลอดส่วนตัว ในการดื่มน้ำจากแก้วเดียวกันของนักกีฬา
จากการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมล่าขุนทรัพย์รางวัลจากโปสเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 บัดนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยคุณครูเรวดี เอ้งฉ้วน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ดูแลกิจกรรมและมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จจำนวน 7 คน
เวลา 09.30-12.30 น.
-อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 38 คน จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ โรงเรียน
มอ.วิทยานุสรณ์
-กิจกรรม STEM in Daily life โดย ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

020762resize