กิจกรรมประจำวันที่ 28 มิ.ย. 2562

กิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอกิจกรรม English Friday ในหัวข้อ “โครงการหลวง” (Royal project) เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ซึ่งปัจจุบันโครงการหลวง ดำเนินงานใน 8 จังหวัดภาคเหนือ มีสถานีวิจัยหลัก 4 สถานี และสถานีส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น เรียกว่า ศูนย์พัฒนาโครงการ จำนวน 21 ศูนย์ ผลผลิตจากโครงการหลวงในปัจจุบัน ประกอบด้วย ผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากแฝก ไม้กระถาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวง และดอยคำ
ในช่วงบ่ายมีอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ คือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้มาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา 13:00-16:30 น. สมาชิก มอ.วิทยานุสรณ์ ได้ไปร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างล้นหลาม ทั้งนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์บริจาค คุณครู แม่บ้าน อิ่มเอมใจกันทั่วหน้า สมคำที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

280662