รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

01

เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


มีนักเรียนร่วมเข้าการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่
๑. เด็กหญิงปิยะพร ชูสุดรักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยครั้งที่ ๑๕  ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเหรียญรางวัลและเงินทุนการศึกษาจำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๒. เด็กหญิงพรนัชชา พัฒนไทยานนท์ และเด็กหญิงสิริณภัทร สุทธิรักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
๓. นายณัฐพล มีเสียง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การรอบเจียระไนเพชร
๔. นางสาวภัทรวรรณ ประสานสงฆ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และนางสาวบุญนิสา บุญฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้