การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 (WRO2018)

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 (WRO2018)


page

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 WRO2018 : World Robot Olympiad (รอบชิงแชมป์ระดับภูมิภาคภาคใต้)” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งหน่วยงานผู้จัด คือ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด Gammaco (Thailand) Co., Ltd โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในหัวข้อ PRECISION FARMING
โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 27 ทีม
ทีมที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขัน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กชายกัลปวิชญ์ แซ่แต้
2. เด็กชายอัครพงษ์ สุขแก้ว
3. เด็กชายกิตติ์อธิษฐ์ เรียบร้อย
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. เด็กชายจิรัฏฐ์ ทองเรือง
2. เด็กชายพันธวิศ ขันติพันธุ์
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูวารีรัตน์ อำพรัตน์

ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในหัวข้อ FOOD DISTRIBUTION
โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 25 ทีม
ทีมที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย โดยได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์
2. นายภนลภัส สุทธิมาลา
3. นายณัฐวร จันทร์เพ็ญ
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูธนาดล คงทอง