รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560


page
นักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 – ม.6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันระดับชาติ
1.1 นางสาวจิดาภา จงเจริญวัฒนา
1.2 นายภูวรรณ สุขศิริ
1.3 นางสาวสุพัชญา ภู่อยู่

2. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.4 – ม.6
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันระดับชาติ
2.1 นายถิรวุฒิ เพชรกาฬ

3. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.4 – ม.6
รางวัลเหรียญทอง
3.1 นายถิรวุฒิ เพชรกาฬ

4. การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับ ม.1 – ม.3
รางวัลเหรียญทอง
4.1 เด็กหญิงอินนา ดิษฐะ

5. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับ ม.1 – ม.3
รางวัลเหรียญเงิน
5.1 เด็กชายรัฐธีร์ นิธิกรอุดมวิทย์
5.2 เด็กหญิงซูรายา นุ้ยแอ

6. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6
6.1 นายทรงวุฒิ เลนุกูล
6.2 นายธนนชัย รัตนมณี