การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562 WRO2019

  • Print

page

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562 WRO2019 : World Robot Olympiad (รอบชิงแชมป์ระดับภูมิภาคภาคใต้)” ภายใต้หัวข้อ “SMART CITIES” เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งหน่วยงานผู้จัด คือ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด Gammaco (Thailand) Co., Ltd โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปรากฏผลดังนี้

ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในหัวข้อ SMART Lighting โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 47 ทีม

ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 โดยได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ดังรายชื่อต่อไปนี้
เด็กชายศิระ บุญเเสวง ม.2/3
เด็กชายภูริภัทร สัตยารักษ์ ม.2/3
เด็กชายภวรัญชน์ สุขสว่าง ม.2/6
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 โดยได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ดังรายชื่อต่อไปนี้
เด็กชายอัครพงษ์ สุขแก้ว ม.3/6
เด็กชายพันธวิศ ขันติพันธุ์ ม.3/3
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูวารีรัตน์ อำพรัตน์

ทีมที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 8 โดยได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ดังรายชื่อต่อไปนี้
เด็กชายจิรัฏฐ์ ทองเรือง ม.3/2
เด็กชายกัลปวิชญ์ แซ่แต้ ม.3/6
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

ทีมที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขัน ดังรายชื่อต่อไปนี้
เด็กชายศุภณัฐ โฉมทอง ม.2/3
เด็กชายพชรพล รอดเจริญ ม.2/5
เด็กชายมูฮัมมัดฟัตฮีย์ หมันหลี ม.1/6
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูวารีรัตน์ อำพรัตน์

ทีมที่ 5 ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขัน ดังรายชื่อต่อไปนี้
เด็กชายจรณ์ ว่องประสิทธิกุล ม.2/1
เด็กชายปรานญ์ ศรียะพันธุ์ ม.2/3
เด็กชายชนพัทธ์ รัตนประภาต ม.2/6
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในหัวข้อ SMART Network โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 33 ทีม

ทีมที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขัน ดังรายชื่อต่อไปนี้
นายภนลภัส สุทธิมาลา ม.4/4
นายวีรวิชญ์ งามขจรวิวัฒน์ ม.4/4
นายชินพัฒน์ วาณิชอุปถัมภ์กุล ม.5/3
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูวินัย รัตนพล และคุณครูธนาดล คงทอง

ทีมที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขัน ดังรายชื่อต่อไปนี้
นายตุลาการ ศรประสิทธิ์ ม.5/3
นายฟาหัส สำสู ม.5/4
นางสาวณัฐกานต์ ชูศรี ม.5/3
โดยมีผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูวินัย รัตนพล และคุณครูธนาดล คงทอง


ภาพฝึกซ้อม ศึกษาทำความเข้าใจสนามแข่งขันและกฎกติกา วันที่ 10 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


ภาพทดสอบสนามแข่งขัน วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ภาพการแข่งขัน วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ภาพประกาศรางวัลหน้าเสาธง วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์