รางวัลของนักเรียน

260862 resize

เช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คุณครูสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่นักเรียน ดังนี้
ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
1. ด.ญ.นัทธมน นิยมวาส ม.3
2. ด.ญ.สิริยากร สุริยนต์ ม.3
โครงงานเรื่อง "การศึกษาการชักนำยอดรวมในกิ่งแก้วมังกร (Hylocereus undatus (Haw))"
คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูอภิญญา บุญคุ้ม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
1. นายปุณณวิช จินตภากร ม.6
2. นายวิชญ์พล พรหมแก้ว ม.6
โครงงานเรื่อง "การศึกษาการขึ้นรูปถ่านกัมมันต์ด้วยโซเดียมอัลจิเนตเพื่อดูดซับสีย้อม"
คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูวิโรจน์ ประณิธานชัย
รางวัลชมเชย การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
1. น.ส.ณญาดา จันทร์เอียด ม.5
ครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูอภิญญา บุญคุ้ม
ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฟิสิกส์) จากจำนวน 43 ทีมเข้าแข่งขัน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
1. นายอนัส ยะมาแล ม.6/8
2. นายพงศ์พิสุทธิ์ สุขขัง ม.5/1
ครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูณัฐชยา จันทร์วิไชย และสุรศักดิ์ จันทร์โชติ
การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 42 ผลงาน นักเรียนโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ได้รับ
รางวัลที่ 3 นายดลยวัต บุญมา ม.6/7 นักเรียนได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลที่ 4 นางสาวเขมจุฑา เตียวอนันต์ ม.4/7 นักเรียนได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นางสาวพรธีรา ดำชู ม.4/4 นักเรียนได้รับเกียรติบัตร
ครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์
ผ่านรอบ Audition เข้าสู่การแข่งขันรอบ Master Class ในการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี (แนวทางสะเต็มSTEM ศึกษา) (NANO-TECH-TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
1. นางสาวซูรายา นุ้ยแอ
ครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูอภิญญา บุญคุ้ม
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกล่าวสุทรพจน์ภาษาอังกฤษ (SPEECH CONTEST 2019) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
1. นางสาวปาณัสยา เสียงใหญ่
ครูผู้ฝึกซ้อม คือ ครูเรวดี เอ้งฉ้วน