โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยทางเครือข่ายผู้ปกครองเชิญวิทยากรมาแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งอาชีพต่างๆ เป็นอาชีพที่นักเรียนมีความสนใจ เพื่อจะได้เรียนรู้และนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

page