3 300565 600px

2 300565 600px

1 300565 600px

 

โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


โครงการแนะแนวอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยทางเครือข่ายผู้ปกครองเชิญวิทยากรมาแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งอาชีพต่างๆ เป็นอาชีพที่นักเรียนมีความสนใจ เพื่อจะได้เรียนรู้และนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

page

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใน 11เส้นทางอาชีพ ปีการศึกษา 2559


วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจใน 11เส้นทางอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ซึ่งเป็นการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานจริง ในศตวรรษที่21 

แนะแนวอาชีพ24659 1862

 

13 ใน 30


ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน มอ.ว สอบผ่าน โครงการแพทย์ชนบท จำนวน 13 คน จากผู้สอบผ่านทั้งหมด 30 คน

    จากประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีรับตรง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบพิเศษและสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

psu09