6 new1

กำหนดการรับผลการเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว


วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

เวลา 08:30 - 10:00 น.
ครูที่ปรึกษาแจกผลการเรียน
(กรณีนักเรียนมีผลการเรียน 0, ร, มผ. ให้รับใบคำร้องและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม)

เวลา 10:00 - 11:30 น.
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มผ. ยื่นใบคำร้องส่วนที่ 2
กับครูประจำวิชาที่ลานสหวิทยาคาร/ลานวิทย์/ลานหน้าห้องแนะแนว
และยื่นใบคำร้องส่วนที่ 1 ที่ห้องวิชาการ


หมายเหตุ
กำหนดการสอบแก้ตัว วันที่ 2 - 11 เมษายน 2561 และวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561

กำหนดการรับเอกสารของนักเรียน ปีการศึกษา 2559


111

24 มีนาคม 2560
นักเรียน ม.3 และม.6 รับประกาศนียบัตร
นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ รับผลการเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว


6 เมษายน 2560
นักเรียน ม.3 และม.6 รับเอกสาร ปพ.1, ปพ.4 และ ปพ.6


วันที่ 27 มีนาคม 2558


รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ชำระค่าธรรมเนียม ลงทะเบียนสอบแก้ตัว
และติดต่อครูประจำวิชา

ตารางเวลาดังนี้

08:00 – 09:30 น.
ผู้ปกครองรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
(กรณีนักเรียนมีผลการเรียน 0, ร หรือ มผ.
รับใบคำร้องและจ่ายเงินค่าธรรมเนียม)

09:30 – 11:00 น.
นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร หรือ มผ.
ยื่นใบคำร้องกับครูประจำวิชาที่ลานสหวิทยาคาร / ลานวิทย์

 

วันที่ 30 มี.ค. 2558 – 9 เม.ย. 2558


นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว