• Print

logo psuwit

ตารางพบครูประจำวิชา วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้น ม.ต้น 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับชั้น ม.ปลาย  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน วมว.

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนปกติ
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน วมว.

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนปกติ
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน วมว.