Prev Next

ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ"เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12"

18-12-2018 Hits:43 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์จัดงาน “เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานเกิดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ  พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Read more

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ได้รับมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0

04-12-2018 Hits:111 News Slide Super User - avatar Super User

  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สาขาฟิสิกส์ มอ.ว (Physics PSUWIT) ส่งมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก ปานจิต มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฐนครศรีธรรมราช มอบให้กับ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

Read more

มอ.ว เข้าร่วมงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

04-12-2018 Hits:97 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 สพฐ. จัดงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “EDU digital 2018” และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยในครั้งนี้มีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "Nurturing our children to beglobal digital citizens” (บ่มเพาะเยาวชนไทยสู่พลเมืองดิจิทัลของโลก)ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จ.สงขลา

Read more

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

05-11-2018 Hits:242 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ “การศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางเพื่อยกระดับคุณภาพและลดการเหลื่อมล้ำ” ในการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

04-10-2018 Hits:260 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ SKYSEF2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

10-09-2018 Hits:308 News Slide Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 9-12 ส.ค. 61 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ชื่องาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum (SKYSEF2018)  ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายชยพล บุญกาญจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (First Prize Research Presentation) จากผลงาน เรื่อง “Plant Watering System Via Mobile Application” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู 2. นายชวัลวิทย์ แวววันจิตร ได้รับรางวัลที่ 3 ของการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Hologram For Education” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู 3. นางสาวศิริกร รัตนบุรี และ นางสาวนภสร แซ่ตั้ง ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Plastic bag bio-degradation by caterpillars of the greater waxmoth" ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูสุรวุธ แสงมณี

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน"

31-08-2018 Hits:439 News Slide Super User - avatar Super User

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2561 มีผลงานนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ในหัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" ดังนี้1. รางวัลที่ 1 นายดลยวัต บุญมา นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 2. รางวัลที่ 3 นางสาวชนากานต์ ใฝ่บุญ นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท

Read more

องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

30-08-2018 Hits:270 News Slide Super User - avatar Super User

   วันนี้ 29 สิงหาคม 2561 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ระบบการศึกษาทางไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเยาวชน ที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ตลอดหลักสูตร

29-08-2018 Hits:285 News Slide Super User - avatar Super User

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับภาคใต้ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

Read more