IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 9 ส.ค. 2562
Wednesday, 14 August 2019
กิจกรรมในเช้าวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 8 ส.ค. 2562
Wednesday, 14 August 2019
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กิจกรรมหน้าเสาธง... Read More...
IMAGE กิจกรรมประจำวันที่ 7 ส.ค. 2562
Wednesday, 14 August 2019
เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562... Read More...
Prev Next

มอ.ว จัดกิจกรรมเสวนาหลักสูตรห้องเรียนจีนศึกษา

24-07-2019 Hits:95 News Slide Super User - avatar Super User

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมเสวนา “ทิศทางการจัดตั้งห้องเรียนจีนศึกษา ในหัวข้อ ทำอย่างไรให้เด็กไทยเข้าใจความเป็นจีน : จีนศึกษา” ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

Read more

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

23-05-2019 Hits:480 News Slide werachat - avatar werachat

ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “อุรุน้อม พร้อมหัตถา วันทาครู” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีที่ลูกศิษย์มีต่อคุณครู ผู้คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

Read more

การแข่งขัน "1st International STEMathon 2019" ณ ประเทศฮ่องกง

12-05-2019 Hits:341 News Slide Super User - avatar Super User

1st International STEMathon 2019 วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 และ The 21st Hong Kong Youth Science & Technology Innovation Competition (STIC) วันที่ 30-31 มีนาคม 2562   เด็กชายจิรายุวัฒน์ บุญจันทร์ ม.4/1 และนายศุภณัฐ บัวแก้ว ม.5/4 เข้าร่วมแข่งขัน "1st International STEMathon 2019" ณ Hong Kong Science Park (HKSTP) ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 มีครูผู้ดูแล คือ ครูปรีดารัตน์ ชกสุริวงค์

Read more

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8

04-03-2019 Hits:559 News Slide Super User - avatar Super User

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (The 8th PSU.WIT ROBOTICS AND VOTECH COMPETITION) เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีกรรมการจากภายนอก ได้แก่ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และผู้ปกครองจากสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองฯ มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำเซตอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย ปรากฏผลการแข่งขัน ดังนี้

Read more

กิจกรรมวิทย์สัญจร

20-02-2019 Hits:442 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมวิทย์สัญจร วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวิทย์สัญจรให้กับทางโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนา ของโครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน และอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ในส่วนของนักเรียนในโครงการ 1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน และโรงเรียนศรีวิทยา นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จากการทำกิจกรรมการทดลอง และยังเป็นการสร้างแรงผลักดัน และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.4 ปีการศึกษา 2561

16-01-2019 Hits:289 News Slide Super User - avatar Super User

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ทางสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ "โรงเรียนสีขาว" ประกอบด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานกฎหมายทั่วไป2.ฐานการจราจร3.ฐานกฎหมายไอที4.ฐานการตรวจสารเสพติด5.ฐานภัยในสังคมและการป้องกันตัว6.ฐานเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน7.ฐานหนังสือพิมพ์

Read more

PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community"

08-01-2019 Hits:751 News Slide Super User - avatar Super User

  นักเรียน วมว. ชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการ PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community" (โครงการเรียนรู้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์เพื่อชุมชนที่ดีอย่างรอบด้าน) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 โดยคณาจารย์จากสถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ และผู้ช่วยวิทยากร คือ นักศึกษาระดับปริญญา โท เอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 5 คน ณ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.1 ปีการศึกษา 2561

03-01-2019 Hits:615 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลาในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพึ่งพาตนเอง" วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระ 8 วิชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยดูจากการไปศึกษา กิจกรรมบูรณาการ3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.3 ปีการศึกษา 2561

25-12-2018 Hits:629 News Slide Super User - avatar Super User

โครงการบูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน” เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน”

Read more