Prev Next

PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community"

08-01-2019 Hits:264 News Slide Super User - avatar Super User

  นักเรียน วมว. ชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการ PSU.Wit. Workshop Series "A.I. for Good Community" (โครงการเรียนรู้วิทยาการปัญญาประดิษฐ์เพื่อชุมชนที่ดีอย่างรอบด้าน) ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 โดยคณาจารย์จากสถานวิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ และผู้ช่วยวิทยากร คือ นักศึกษาระดับปริญญา โท เอก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 5 คน ณ อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.1 ปีการศึกษา 2561

03-01-2019 Hits:228 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลาในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพึ่งพาตนเอง" วัตถุประสงค์1. นักเรียนได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในกลุ่มสาระ 8 วิชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยดูจากการไปศึกษา กิจกรรมบูรณาการ3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.3 ปีการศึกษา 2561

25-12-2018 Hits:218 News Slide Super User - avatar Super User

โครงการบูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน” เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะ เกิดแล้วไปไหน”

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.2 ปีการศึกษา 2561

20-12-2018 Hits:183 News Slide Super User - avatar Super User

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ. บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในหัวข้อ วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “โหนด นา เล” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยนำเนื้อหาวิชาต่างๆมาเชื่อมโยง นำหลัก STAR STEMS มาใช้ดังนี้    1. Scientific thinking เรียนรู้ เรื่องแรงที่กระทำจาก ยอยกปลา เมื่ออยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุน     2. Thai-Technology ศึกษาประโยชน์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด โดยใช้เทคโนโลยีและ เขียนบรรยายได้    3. English-Engineering เรียนรู้คำศัพท์ และขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น    4. Moral-Mathematics เรียนรู้ เรื่องสถิติและค่ากลางของข้อมูล และส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ    5. Socio-geology เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแถบทะเลสาบสงขลา

Read more

กิจกรรมบูรณาการ ม.5 ปีการศึกษา 2561

20-12-2018 Hits:168 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 6.30 น. – 16.30 น. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักคิดของ STAR STEMS คือ “คิดเอง ทำเอง จึงเห็นคุณค่า เมื่อใช้ปัญญา จะเห็นความเชื่องโยง” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.5 ได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกคิด แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ใช้สาระวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้หลักคิดรอบด้าน 5 หลัก ได้แก่ 1. Scientific thinking กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์2. Thai-Technology การประยุกต์ใช้ความรู้สู่ความเป็นจริงตามแบบไทย3. English-Engineering มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้วิธีการ/เครื่องมือ/ระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด4. Moral-Mathematics ใช้ทักษะการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับคุณธรรม มุ่งสู่ความดี5. Socio-geology เข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามสภาพภูมิสังคมไทย

Read more

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ได้รับมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0

04-12-2018 Hits:241 News Slide Super User - avatar Super User

  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สาขาฟิสิกส์ มอ.ว (Physics PSUWIT) ส่งมอบอุปกรณ์การทดลองฟิสิกส์ 4.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ปานจิต มุสิก ปานจิต มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฐนครศรีธรรมราช มอบให้กับ รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ที่ปรึกษาวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนฟิสิกส์ของโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

Read more

มอ.ว เข้าร่วมงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

04-12-2018 Hits:267 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 สพฐ. จัดงานประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “EDU digital 2018” และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยในครั้งนี้มีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "Nurturing our children to beglobal digital citizens” (บ่มเพาะเยาวชนไทยสู่พลเมืองดิจิทัลของโลก)ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จ.สงขลา

Read more

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

05-11-2018 Hits:359 News Slide Super User - avatar Super User

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ “การศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางเพื่อยกระดับคุณภาพและลดการเหลื่อมล้ำ” ในการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

04-10-2018 Hits:359 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more